Réidener Wanterlaf a.s.b.l.

Président: Remakel Raymond

Secrétaire: Conrardy Claude

Caissier: Thill Fernand

E-mail: 

Adresse Postale: p/a Claude Conrardy 4, Um Grehs L-8540 Ospern

 

Amicale Volleyball

Président: Conrardy-Diederich Sonja

Secrétaire: Thillen Scharel

Caissier: Wagner Martine

Adresse Postale: p/a Conrardy Sonja 4, Um Grehs L-8540 Ospern

 

D'Bulle rullen zu Réiden

President: Lucien Bucari E-Mail:brzr@email.lu

Sekretär: Nils Floener E-Mail:nfloener@hotmail.com

Trésorier: Maryse Dauphin

D.T. Niederpallen a.s.b.l.

Président: Kieffer André

Secrétaire: Hermes-Filbig Chantal

Caissier: Bodevin Romain

Adresse Postale: p/a Hermes-Filbig Chantal 17, Am Zärepesch L-7470 Saeul

D.T. Ospern

Président: Salentiny Albert

Secrétaire: Schroeder Michel

Caissier: Bodevin Pierre

Adresse Postale: p/a Schroeder Michel 3, rue Finsterhof L-8540 Ospern

F.C. Préizerdaul / Réiden

Président: Victor Luc

Secrétaire: Majerus Jo

Caissier: Feltz Joël

E-mail:

Adresse Postale: p/a Majerus Jo 24, rue d'Ospern L-8508 Redange/Attert

Handball Club Attert

Président: Birchen Romain

Secrétaire: Birchen Romain

Caissier: François Patrick

E-mail:rombir@pt.lu

Adresse Postale: p/a Birchen Romain 58, Huewelerstrooss L-8521 Beckerich

Sub Aqua Club

Président: Holemans Hugues

Secrétaire: Holemans Sylvie

Caissier: Jacques Sébastien

E-mail:  deepbluestau@yahoo.fr

Adresse Postale: p/a Holemans Hugues 20, Héiltzerstrooss L-8557 Petit-Nobressart

Swimming Club Réiden

President: Michèle Sauber 35 beim Weldbesch L-8545 Niederpallen E-Mail: bob2001@pt.lu Gsm: 661120465

Sekretär: Nothum Nadine

Caissier: Beck Christelle

Adresse Postale: B.P. 45 L-8501 Redange/Attert

 

Cycling Team Aterdaul a.s.b.l.

Président: Bettendorf Yves

Secrétaire: Riwers Alex

Caissier: Wenzel Paul

E-mail: cyclingteamatertdaul@mail.com

Adresse Postale: 6 Schleisschen L-8506 Redange/Attert