Réidener Wanterlaf a.s.b.l.

Président: Remakel Raymond

Secrétaire: Conrardy Claude

Caissier: Thill Fernand

E-mail: 

Adresse Postale: p/a Claude Conrardy 4, Um Grehs L-8540 Ospern

 

Amicale Volleyball

Président: Conrardy Sonja

Secrétaire: Thillen Scharel

Caissier: Wagner Martine

Adresse Postale: p/a Conrardy Sonja 4, Um Grehs L-8540 Ospern

 

D'Bulle rullen zu Réiden

President: Lucien Bucari

Sekretär: Nils Floener 

Caissier: Maryse Dauphin

E-Mail:brzr@email.lu

D.T. Niederpallen a.s.b.l.

Président: Kieffer André

Secrétaire: Nerden Claude

Caissier: Bodevin Romain

Dëschtennis Ospern

Président: Nilles Norber

Secrétaire: Yves Moecher

Caissier: Bodevin Pierre

Adresse Postale: p/a Schroeder Michel 3, rue Finsterhof L-8540 Ospern

F.C. Préizerdaul / Réiden

Président: Kaufmann Manuel

Secrétaire: Majerus Jo

Caissier: Feltz Joël

E-mail:

Adresse Postale: p/a Majerus Jo 24, rue d'Ospern L-8508 Redange/Attert

Handball Club Réiden Atert

Président: Birchen Romain

Secrétaire: Birchen Romain

Caissier: Nilles Tatjana

E-mail:rombir@pt.lu

Adresse Postale: p/a Birchen Romain 58, Huewelerstrooss L-8521 Beckerich

Ju-Jitsu Traditionnel Redange

Président: Bruno Simoni

Secrétaire: Virginie Bertin

Caissier: Isabelle Henneaux

E-Mail:

Adresse: 47 rue Fraesbich L-8509 Redange/Attert

Raptors Redange

Président: Donat Denis

Secrétaire: Feller Steve

Caissier: De Santis Nicolas 

E-Mail:

Sub Aqua Club

Président: Holemans Hugues

Secrétaire: Holemans Sylvie

Caissier: Jacques Sébastien

E-mail:  deepbluestau@yahoo.fr

Adresse Postale: p/a Holemans Hugues 20, Héiltzerstrooss L-8557 Petit-Nobressart

Swimming Club Réiden

Madame Bianca Hainon

11 Millewee

L 8552 Oberpallen

E-Mail: biancahainon@gmail.com

Gsm: +352 621 263 180

 

Cycling Team Aterdaul a.s.b.l.

Président: Bettendorf Yves

Secrétaire: Meilinger Stefan

Caissier: Wenzel Pascal

E-mail: cyclingteamatertdaul@mail.com

Adresse Postale: 6 Schleisschen L-8506 Redange/Attert