RAPPEL

Heimat wëlle mir iech nach eng Kéier drun erënneren dass dës Wiss beim Zärenhaus (Annexe Maison Relais) net geduecht ass fir d'Hënn dran lafen ze loossen, déi dann hier "Geschäfter" doranner erleedegen.

Dës Wiss gehéiert zur Maison Relais a gëtt fir verschidden Aktivitéite vun onse Kanner benotzt.

Dat selwecht gëllt fir d'Spillplaz beim Haaptgebai vun der Maison Relais.

Merci fir äert Verständnis!