Grouss Botz / Collecte de déchets

Heimatt deele mir iech mat dass d'Grouss Botz, déi den 18. Abrëll 2020 sollt sinn, muss duerch déi Aktuell Situatioun ofgesot ginn.

Par la présente nous vous informons que la collecte de déchets ne sera pas organiser le 18 avril 2020 à cause de la situation actuelle.